File đính kèm:

File đính kèm:

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HIỆN NAY 

Tt Tên chương trình đào tạo bồi dưỡng Thời gian Ghi chú
1 Nghiệp vụ Thanh tra viên 5 tuần  
2 Nghiệp vụ Thanh tra viên chính 4 tuần  
3 Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp 3 tuần  
4 Nghiệp vụ Thanh tra viên chuyên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm 03 tuần  
5 Nghiệp vụ Thanh tra viên chuyên ngành Kho bạc 03 tuần  
6 Nghiệp vụ Thanh tra viên chuyên ngành Bảo hiểm xã hội 03 tuần  
7 Nghiệp vụ Trưởng đoàn Thanh tra 03 ngày
8 Kỹ năng, nghiệp vụ Tiếp công dân, Xử lý đơn thu và giải quyết khiếu nại tố cáo 05 ngày
9 Bồi dưỡng Kỹ năng chỉ đạo, điều hành cơ quan Thanh tra Nhà nước 03 ngày
10 Nghiệp vụ Thanh tra, Kiểm tra nội bộ và Giải quyết khiếu nại tố cáp trong cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 03 ngày
11 Nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng 03 ngày

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA 

File đính kèm:

File đính kèm:

Thông báo tham gia cuộc thi trực tuyến trên Cổng TTĐT Công đoàn Việt Nam

File đính kèm 1:

File đính kèm 2:

File đính kèm 3:

Văn bản: Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2019

File: đính kèm

File đính kèm 1

File đính kèm 2

File đính kèm 3

unnamed

 File hướng dẫn

img128jhkjgdhkgimg129dshsrhjsr

img130dfjrdg

img131jdfhjkdfs1{jcomments off}