Theo quy định của Luật Khiếu nại thì “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại”[1]. Theo quy định của Luật Tố cáo thì “Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố...

READMORE

Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 đã có quy định cụ thể về việc tố cáo tiếp, việc giải quyết đối với tố cáo tiếp như sau:...

READMORE

I. Khái quát về thanh tra trách nhiệm   1. Khái niệm về thanh tra trách nhiệm Để hiểu về thanh tra trách nhiệm, trước tiên cần hiểu về trách nhiệm, cụ thể: Trách nhiệm có thể được tiếp cận từ những góc độ khác nhau. Trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà...

READMORE

Trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, công tác thanh tra giữ một vai trò quan trọng trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thông qua hoạt động thanh tra, có thể phát...

READMORE

Thời gian qua, đã có tình trạng một số cán bộ thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành thanh tra và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Để...

READMORE

Xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình bị đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác. Xung đột có thể mang đến những kết quả tiêu cực hoặc tích cực, phụ thuộc vào bản chất và cường độ...

READMORE

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 (SĐBS 2007, 2012). Theo đó, việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan,...

READMORE

Triển khai Đoàn thanh tra từ lúc có quyết định thanh tra đến kết thúc thanh tra, ra báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra thực hiện theo trình tự, thủ tục (Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ đã quy định), có thể...

READMORE

Báo cáo kết quả thanh tra là văn bản thể hiện kết quả làm việc của Đoàn thanh tra, Báo cáo kết quả thanh tra do Trưởng đoàn thanh tra ký gửi Người ra quyết định thanh tra được thực hiện tại bước 3 của quá trình tiến hành thanh tra....

READMORE

Với chuyên đề “Nghiệp vụ và kỹ năng tiếp công dân” trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên khi giảng dạy giảng viên cần đảm bảo những yêu cầu về mục tiêu của chuyên đề, cụ thể: Về kiến thức cần trang bị cho người học những kiến...

READMORE