Một số giải pháp phát huy vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng     Phòng, chống tham nhũng nhìn từ góc độ chủ thể có thể thấy cơ bản gồm ba nhóm trụ cột chính: Nhà nước, xã hội và công dân. Vai trò của các chủ thể này gắn...

READMORE

Một số vấn đề về vai trò của cơ quan thanh tra đối với việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động hành chính nhà nước     Kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền hành chính là cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm cho việc thực hiện quyền lực...

READMORE

Một số vấn đề về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng hiện nay     Trong tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng thì việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng từ phía người dân là một giải pháp hữu...

READMORE

Hoàn thiện các chế tài để công khai, minh bạch tài sản và thu nhập     Hiện nay, việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai (nhất là người có chức cao, quyền lớn) đang là một vấn đề đáng nói khi thi hành Luật...

READMORE

Xây dựng chế độ công vụ liêm chính góp phần phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam     Ở Việt Nam, thuật ngữ công vụ được hiểu theo nghĩa rất rộng. Từ điển Tiếng Việt giải thích công vụ được hiểu là việc công, ví dụ như thi hành công vụ, hộ chiếu...

READMORE

Nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề tham nhũng trong kinh doanh - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra     Tại Việt Nam, những năm gần đây, vấn đề tham nhũng trong nội bộ doanh nghiệp cũng như giữa các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã bắt...

READMORE

Phát huy hơn nữa vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học trong hoạt động lập pháp     Hoạt động lập pháp là hoạt động đặc biệt chi phối đến đời sống xã hội và Nhà nước, góp phần quan trọng cho việc thực thi dân chủ ở nước ta. Bài viết...

READMORE

Tổ chức thi hành pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 - nhân tố đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong đời sống nhà nước và xã hội     “Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật…” hay viết ngắn gọn “Tổ chức thi hành pháp luật” lần đầu tiên được...

READMORE

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước “Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước” là thuật ngữ dùng để chỉ thiết chế giữ vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ cao nhất trong cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện vai trò...

READMORE

Một số vấn đề về liêm chính trong hoạt động công vụ     Ở Việt Nam, xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh nền công vụ ở Việt Nam với những ảnh hưởng tiêu...

READMORE