Việc nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ tiếp công dân được quy định tại Điều 10, Điều 19, Điều 29 Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân do Thanh tra chính phủ ban hành. Tuy nhiên, về kỹ năng...

READMORE

Trong những năm qua, luật pháp về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam không ngừng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đã có những đổi mới, bổ sung hết sức quan trọng với hy vọng nâng cao hiệu quả công tác...

READMORE

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 thay thế cho Nghị định số 75/2012/ NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của...

READMORE

Báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo là văn bản mang tính nghiệp vụ của tổ trưởng xác minh báo cáo với người ra quyết định thành lập tổ xác minh, trên cơ sở đó Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xác minh...

READMORE

Theo quy định của Luật Khiếu nại thì “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại”[1]. Theo quy định của Luật Tố cáo thì “Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố...

READMORE

Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 đã có quy định cụ thể về việc tố cáo tiếp, việc giải quyết đối với tố cáo tiếp như sau:...

READMORE

I. Khái quát về thanh tra trách nhiệm   1. Khái niệm về thanh tra trách nhiệm Để hiểu về thanh tra trách nhiệm, trước tiên cần hiểu về trách nhiệm, cụ thể: Trách nhiệm có thể được tiếp cận từ những góc độ khác nhau. Trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà...

READMORE

Trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, công tác thanh tra giữ một vai trò quan trọng trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thông qua hoạt động thanh tra, có thể phát...

READMORE

Thời gian qua, đã có tình trạng một số cán bộ thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành thanh tra và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Để...

READMORE

Xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình bị đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác. Xung đột có thể mang đến những kết quả tiêu cực hoặc tích cực, phụ thuộc vào bản chất và cường độ...

READMORE