TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Tên đề tài: “Phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Cán bộ Thanh tra trong giai đoạn hiện nay”

Loại đề tài: Đề tài khoa học trọng điểm cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

Thư ký đề tài: ThS. Phạm Tuấn Anh, Khoa Nghiệp vụ 2, Trường Cán bộ Thanh tra.

Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Cán bộ Thanh tra

1. Mục tiêu:

Phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Nhà trường thông qua việc chuẩn hóa khung một số chương trình bồi dưỡng ngắn hạn hiện có, đề xuất một số khung chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới và các giải pháp để tổ chức có hiệu quả các khóa bồi dưỡng ngắn hạn đó trong thời gian tới, nhằm đa dạng hóa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra nói riêng và các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra nói chung, từng bước tiến tới nâng cấp Trường Cán bộ Thanh tra thành Học viện Thanh tra trong thời gian tới.

2. Nội dung chính của đề tài:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, Đề tài được kết cấu làm 03 chương.

Chương 1: Khái quát chung về phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Cán bộ Thanh tra.

Chương 2: Thực trạng phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Cán bộ Thanh tra; nhu cầu của các bộ ngành, địa phương.

Chương 3: Phương hướng, giải pháp phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Cán bộ Thanh tra trong giai đoạn hiện nay.

3. Kết quả chính đạt được

Đề tài đã phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về xây dựng, phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay, như yêu cầu đòi hỏi của việc thực hiện nhiệm vụ và sự cần thiết phải nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các mặt công tác của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra.

Đề tài đã phân tích đánh giá đúng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, thực trạng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Nhà trường trong thời gian vừa qua; chỉ rõ những mặt được, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế đó.

Trên cơ sở lý luận và phân tích đánh giá thực trạng cũng như nhu cầu về các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Cán bộ Thanh tra, Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất các hướng phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Cán bộ Thanh tra:

- Đa dạng hóa các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn theo hướng, hoàn thiện về khung chương trình, nội dung chương trình bồi dưỡng ngắn hạn hiện có; xây dựng và ban hành khung chương trình, nội dung chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới.

- Tăng cường quảng bá về các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, tăng cường sự phối hợp với các Bộ ngành, địa phương để đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn trong thời gian tới.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có thực tiễn, phương pháp giảng dạy phù hợp đáp ứng yêu cầu giảng dạy các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Trên cơ sở các phương hướng đó, Ban chủ nhiệm đã đề xuất 9 nhóm giải pháp để phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, cụ thể:

- Báo cáo với Tổng Thanh tra Chính phủ xin ý kiến về chủ trương xây dựng, tổ chức thực hiện bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung để hoàn thiện khung chương trình, nội dung các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn hiện có của Nhà trường.

- Xây dựng, phê duyệt khung chương trình, nội dung chương trình các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới.

- Ban hành quy trình xây dựng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; tăng cường phối hợp với các cơ quan thanh tra bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

- Xây dựng cơ chế tài chính phù hợp cho các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

- Đổi mới công đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

- Phát triển đội ngũ giảng viên đề đáp ứng yêu cầu giảng dạy đối với các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn

- Tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

Công tác bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, công chức thanh tra là hết sức cần thiết. Trường Cán bộ Thanh tra cần tăng cường tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của cán bộ thanh tra về các kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực. Ngoài ra, Nhà trường cần mở rộng đối tượng bồi dưỡng tới các đối tượng khác có nhu cầu về kiến thức, kỹ năng về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng như cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội...

Trong thời gian tới, để thực hiện mở rộng và thực hiện tốt các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, Nhà trường cần:

- Ban hành quy trình xây dựng, thẩm định chương trình bồi dưỡng ngắn hạn;

- Giao trách nhiệm cho các Khoa, phòng đào tạo đẩy mạnh phương thức tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của Bộ ngành, địa phương và các lớp do Nhà trường tự tổ chức, chiêu sinh, đào tạo;

- Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức và giảng viên thỉnh giảng theo hướng chuyên gia đối với từng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy đối với các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

- Đổi mới hình thức, phương thức quảng bá các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho các cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương; các doanh nghiệp nhà nước.

Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cần thực hiện theo một quy trình thống nhất, đảm bảo chất lượng của chương trình, tài liệu bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người học. Trong quá trình thực hiện cần có khảo sát lấy ý kiến của học viên từ đó tiếp tục hoàn thiện và phát triển từng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn./.