TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Tên đề tài: "Đổi mới nội dung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thanh tra hiện nay".

Loại đề tài: Đề tài khoa học cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài: Trương Thị Kim Dung      Tel: 090 323 33 60            

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Cán bộ Thanh tra

Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện:

- Ông Vũ Văn Chiến – Hiệu trưởng TCBTT

- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng TCBTT

- Ông Phạm Đăng Dũng – Trưởng khoa Nghiệp vụ Thanh tra

- Bà Trần Thị Thanh Hà – Phó trưởng Phòng Khoa học, Thông tin – Tư liệu

Thời gian thực hiện:  Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015

1. Mục tiêu

Trên cơ sở làm rõ yêu cầu của việc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng để đánh giá toàn diện về khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung chương trình Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp theo hướng đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  hiện nay ở Trường Cán bộ Thanh tra.

2. Nội dung chính

1. Cơ sở lý luận chung về nội dung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

- Một số vấn đề chung về khung chương trình và đổi mới nội dung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

- Phương pháp xây dựng khung chương trình đào tạo bồi dưỡng

- Nguyên tắc xây dựng nội dung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

- Nội dung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

- Đổi mới nội dung và kết cấu khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

2. Thực trạng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TTV, TTVC, TTVCC từ 2011đến 2015

- Thực trạng của nội dung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng (TTV, TTVC, TTVCC) ở Trường Cán bộ Thanh tra từ 2011 – 2015

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân hạn chế của khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng (TTV, TTVC, TTVCC) ở Trường Cán bộ Thanh tra từ 2011 – 2015

3. Định hướng và giải pháp xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp hiện nay

- Định hướng đổi mới chương trình đào tạo (TTV, TTVC, TTVCC)

- Một số đề xuất cụ thể về khung chương trình

- Kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện và thực hiện khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp

- Đề xuất khung chương trình đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp.

3. Kết quả chính đạt được

Đề xuất khung chương trình đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp.