Tên chuyên đề khoa học:“Quy trình và kỹ năng lập kế hoạch xác minh nội dung đơn khiếu nại »

Loại đề tài : chuyên đề khoa học

Chủ nhiệm đề tài :

Họ và tên : Doãn Trung Thông chức vụ : Trưởng khoa

Địa chỉ : Khoa nghiệp vụ GQKNTC - Trường Cán bộ thanh tra

Điện thoại : 09135 03789

Thời gian thực hiện : năm 2020

1. Mục tiêu nghiên cứu :

Đề tài nghiên cứu nhằm tiếp tục làm sâu sắc thêm nội dung kiến thức trong bài giảng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, làm cơ sở từng bước hòan thiện nội dung tài liệu chuyên đề Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại - chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính và trước hết là tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hòan chỉnh nội dung kiến thức giảng dạy về kỹ năng xây dựng kế hoạch xác minh giải quyết khiếu nại nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, sát với thực tiễn họat động nghiệp vụ giải quyết khiếu nại.

2. Nội dung chính:

2.1. Đánh giá về chất lượng công tác lập kế hoạch xác minh khiếu nại

- Ưu điểm:

Trong thời gian qua, công tác lập và phê duyệt kế hoạch xác minh khiếu nại cơ bản chấp hành đúng quy định về trình tự, thủ tục mà pháp luật về khiếu nại đã quy định. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch xác minh, góp phần từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả cho công tác giải quyết khiếu nại.

- Hạn chế:

Tồn tại lớn nhất là người xây dựng kế hoạch xác minh khiếu nại chưa ý thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc lập kế hoạch xác minh; chưa nắm vững phương pháp cách thức xây dựng kế hoạch xác minh dẫn đến đa số các kế hoạch xác minh mới chỉ dừng ở cấp độ đạt được về hình thức, Nội dung kế hoạch xác minh còn sơ sài, thiếu tính khoa học, thiếu tính khả thi nên ảnh hướng không nhỏ đến tính chính xác, khách quan, kịp thời trong công tác xác minh, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; Ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, thậm chí có trường hợp dẫn đến việc khiếu nại vượt cấp, dai dẳng, kéo dài, phức tạp.

* Nguyên nhân:

- Khách quan:

Hệ thống văn bản pháp luật về khiếu nại hướng dẫn về nghiệp vụ giải quyết khiếu nại còn hạn chế, chậm hoàn thiện, nhiều nội dung nghiệp vụ còn trống vắng, chưa có hướng dẫn cụ thể.

Nội dung khiếu nại rộng lớn, liên quan đến trách nhiệm quản lý xã hội của nhiều cơ quan Nhà nước; quy định pháp luật quản lý ở nhiều ngành, lĩnh vực đời sống xã hội khác nhau... đòi hỏi người làm công tác giải quyết khiếu nại phải am hiểu kiến thức lý luận chính trị - hành chính - pháp luật và thực tiễn mới có thể xây dựng kế hoạch xác minh giải quyết khiếu nại sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác xác minh giải quyết khiếu nại thường xuyên luân chuyển biến động, kiến thức, tính chuyên nghiệp không cao, bị hạn chế về kiến thức nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn.

- Chủ quan:

Một bộ phân CB,CC,VC làm công tác xác minh khiếu nại ngại nghiên cứu, tư duy khi thực hiện nhiệm vụ, chưa thực sự tâm huyết với công tác giải quyết khiếu nại. Mặt bằng kiến thức và kỹ năng giải quyết khiếu nại của cán bộ không đồng đều, nên còn nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch xác minh khiếu nại.

Công tác nghiên cứu, đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa theo kịp yêu cầu nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, CC,VC làm công tác giải quyết khiếu nại.

2.2. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch xác minh khiếu nại của nội dung giảng dạy kỹ năng nghiệp vụ lập kế hoạch xác minh hiện nay

Thời gian qua, Nhà trường và các giảng viên đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu xây dựng quy trình và các kỹ năng nghiệp vụ tác nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch xác minh khiếu nại, cũng như nhiều nội dung khoa học nghiệp vụ khác để bổ sung kiến thức nghiệp vụ giảng dạy cho đội ngũ cán bộ thanh tra viên và bước đầu đã mang đến sự đổi mới trong nội dung giảng dạy, góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả đạt được trong công tác giảng dạy thời gian qua:

   - Trong 03 năm qua, mỗi năm Nhà trường đã thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cho các đối tượng trong và ngoài ngành Thanh tra, bình quân khoảng 2000 học viên/năm. Nhà trường và các giảng viên đã có nhiều cố gắng, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung giảng dạy lý luận nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; đổi mới quan điểm và phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao năng lực cho học viên. Tuy nhiên, chất lượng bồi dưỡng còn bộc lộ không ít hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của Đảng, Chính phủ và thực tiễn hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời kỳ mới.

Nguyên nhân của hạn chế :

Quy định pháp luật về khiếu nại chậm hòan chỉnh, còn trống vắng nhiều nội dung nghiệp vụ. Quan điểm tư duy, cách tiếp cận trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa tiếp cận theo góc độ bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp, bao gồm cả kiến thức, thái độ và năng lực hành động thực hành cho người học dẫn đến cả nội dung tài liệu giáo trình và giảng dạy bị lệ thuộc, xơ cứng, dẫn đến việc giảng dạy, học tập bị thụ động thiếu sáng tạo. Thiếu vắng về nội dung quy trình, kỹ năng nghiệp vụ. Giảng viên chủ yếu mới đáp ứng được yêu cầu giảng dạy nội dung phổ biến kiến thức pháp luật. Nội dung giảng dạy thực hành nghiệp vụ còn bị hạn chế.

+ Đề xuất, kiến nghị

Để góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy nghiệp xây dựng kế hoạch xác minh giải quyết khiếu nại, tác giả đề xuất bổ sung nội dung quy trình xây dựng kế hoạch xác minh khiếu nại và kỹ năng xây dựng xây dựng kế hoạch xác minh khiếu nại vào nội dung giảng dạy. Cụ thể:

Quy trình gồm các bước: Chuẩn bị xây dựng kế hoạch xác minh khiếu nại/ Thực hiện xây dựng Kế hoạch xác minh khiếu nại/ Phê duyệt Kế hoạch xác minh khiếu nại.

Các kỹ năng cơ bản trong xây dựng kế hoạch gồm: Xây dựng khung kế hoạch dự thảo/thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, bằng chứng ban đầu/ xây dựng dự thảo kế hoạch/ lấy ý kiến tham gia/ hòan chỉnh kế hoạch và trình phê duyệt kế hoạch xác minh khiếu nại.

3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học Nhà trường nghiệm thu vào tháng 7/2020 và đã được các giảng viên của Khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo ứng dụng vào bài giảng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, trong nội dung nghiệp vụ xây dựng kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại. Bước đầu được học viên đánh giá là có tác dụng thiết thực, sát thực tiễn, bổ ích, giúp cho người thực hiện nhiệm vụ xác minh khiếu nại hiểu rõ vai trò và biết cách xây dựng một kế hoạch xác minh sát thực tiễn, có tính khả thi cao trong hoạt động xác minh khiếu nại.

Bên cạnh đó, nội dung nghiên cứu của đề tài cũng đang được tiếp tục xem xét hòan thiện, bổ sung vào nội dung quy trình, kỹ năng nghiệp vụ trong bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên của Nhà trường làm cơ sở lý luận nghiệp vụ cho công tác giảng dạy, học tập để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ, thanh tra viên trong tòan ngành.

                                                                                                                                                                                                                                    Hà nôi, ngày 28/9/2020

                                                                                                                                                                                                                                        Chủ nhiệm đề tài

                                                                                                                                                                                                                                    ThS. Doãn Trung Thông