TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC NĂM 2018

Tên đề tài: “Phương pháp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên đoàn thanh tra đối với cuộc thanh tra hành chính”

Loại đề tài: Chuyên đề khoa học

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thế Nghĩa

Chức vụ: Giảng viên Khoa Nghiệp vụ Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra

Tel: 0986915555

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Nghiệp vụ Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra

Thời gian thực hiện: 8 Tháng (Từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018)

1. Mục tiêu

Nhằm đưa ra phương pháp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng thành viên Đoàn thanh tra, mẫu báo cáo theo quy định và các nội dung cần chú ý trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra đối với cuộc thanh tra hành chính.

2. Nội dung chính

Chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương

Chương 1: Một số vấn đề chung về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên đoàn thanh tra đối với cuộc thanh tra hành chính;

Chương 2: Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên đoàn thanh tra – Thực trạng một số vấn đề trong việc thực hiện;

Chương 3: Kết luận và kiến nghị.

3. Kết quả chính đạt được

Chuyên đề đã tổng hợp được phương pháp và các nội dung cơ bản để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của thành viên Đoàn thanh tra, và nêu được các nội dung cần chú ý trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra đối với cuộc thanh tra hành chính. Đồng thời chuyên đề đã làm rõ được các quy định của pháp luật về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra cũng như cách thức xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra.

  Nghiên cứu, ứng dụng kết quả của đề tài vào công tác giảng dạy, thảo luận của Trường Cán bộ Thanh tra trong năm 2019, v.v...