TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC NĂM 2018

Tên đề tài: “Phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo”

Loại đề tài: Chuyên đề khoa học

Chủ nhiệm chuyên đề: Phạm Thị Hường    

Chức vụ: Giảng viên Khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra

Điện thoại: 0904843882

Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra

Thời gian thực hiện: 8 Tháng (Từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018)

1. Mục tiêu nghiên cứu

Chuyên đề này nhằm mục tiêu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp nghiệp vụ xác minh trong giải quyết tố cáo; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hướng tới hoàn thiện những quy định của pháp luật về biện pháp nghiệp vụ xác minh trong giải quyết tố cáo hiện nay.

2. Nội dung chính

Chuyên đề ngoài mục mở đầu, kết luận, được chia làm 3 phần:

Phần 1: Những vấn đề chung về phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo. Trong phần này tác giả làm rõ một số vấn đề lý luận về báo cáo kết quả xác minh và phương pháp xây phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo như: Khái niệm về phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo; Đặc điểmbáo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo; Những yêu cầu của báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo;

Phần 2: Phương pháp xây dựng báo cáo xác minh trong giải quyết tố cáo. Trong phần này tác giả làm rõ những vấn đề về phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo như: Trình tự các bước xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo; Những điểm cần chú ý trong việc thực hiện báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo; Thực hiện giảng dạy báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo;

Phần 3: Đề xuất, kiến nghị. Trong phần này tác giả nêu một số đề xuất, kiến nghị như: Bổ sung vào tài liệu một số vấn đề về báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo; Bổ sung vào giảng dạy một số vấn đề về báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo.

3. Kết quả chính đạt được

Chuyên đề đã được ứng dụng kết quả vào:

Báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo là kết quả của quá trình xác minh do Trưởng đoàn xây dựng trên cơ sở báo cáo của các thành viên đoàn. Báo cáo xác minh là một trong những cơ sở để người giải quyết tố cáo ban hành kết luận giải quyết tố cáo, do đó phải có phương pháp xây dựng báo cáo để đạt

đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Đối với tài liệu, giáo trình về xây dựng báo cáo kết quả xác minh cũng đã đề cập đến, nhưng còn mang tính chung chung, chưa cụ thể, chưa đi sâu cụ thể vào phương pháp, cách thức xây dựng một báo cáo kết quả xác minh. Việc nghiên cứu chuyên đề sẽ giúp ích rất nhiều cho việc củng cố kiến thức của tác giả, qua chuyên đề tác có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp xây dựng báo cáo cáo xác minh, hệ thống hóa kiến thức, từ đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, đồng thời có phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh giúp học viên nắm chắc nghiệp vụ, nắm được phương pháp xây dựng một báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo chất lượng tốt, từ đó áp dụng trong thực tế có hiệu quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá xây dựng báo cáo xác minh trong giải quyết tố cáo. Thông qua kết quả nghiên cứu của chuyên đề, tác giả có cơ sở lý luận và thực tiễn để kiến nghị với nhà trưởng sửa đổi, bổ sung vào tài liệu, giáo trình đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao trong thời gian tới.

.

           Chủ nhiệm chuyên đề

Phạm Thị Hường