TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC NĂM 2018

Tên đề tài: “Phương pháp thu thập, sử dụng chứng cứ trong giải quyết khiếu nại hành chính”

Loại đề tài: Chuyên đề khoa học

Chủ nhiệm chuyên đề: ThS. Doãn Trung Thông    

Chức vụ: Trưởng khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra

Điện thoại: 0913503789

Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Nghiệp vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra

Thời gian thực hiện: 8 Tháng (Từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018)

1. Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề

Cụ thể hóa nội dung, trình tự, cách thức thu thập, sử dụng chứng cứ trong giải quyết khiếu nại theo trình tự, thủ tục mà pháp luật về khiếu nại quy định, làm sâu sắc thêm nội dung giảng dạy về quy trình và kỹ năng thu thập, sử dụng chứng cứ trong giải quyết khiếu nại để cập nhật vào nội dung giáo án, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng và từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên.

2. Nội dung chính

Chuyên đề ngoài mục mở đầu, kết luận, được chia làm 4 phần:

Phần 1. Lý luận chung về chứng cứ trong giải quyết khiếu nại

Trong phần này tác giả làm rõ một số vấn đề lý luận về chứng cứ trong giải quyết khiếu nại hành chính như: Vị trí, vai trò của chứng cứ trong giải quyết khiếu nại; Tính đặc thù của hoạt động giải quyết khiếu nại; Phân loại chứng cứ trong giải quyết khiếu nại; Đối tượng chứng minh; Nguyên tắc và thẩm quyền thu thập, sử dụng chứng cứ trong giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại.

Phần 2. Thực trạng pháp luật, giáo trình và giảng dạy chứng cứ trong giải quyết khiếu nại hiện nay

Trong phần này tác giả nêu nên thực trạng pháp luật và giáo trình, công tác giảng dạy quy định về chứng cứ trong giải quyết khiếu nại hành chính như:Các quy định pháp luật về thu thập, sử dụng chứng cứ trong giải quyết khiếu nại hiện nay; Nội dung giáo trình hiện hành; Thực trạng công tác giảng dạy về chứng cứ trong giải quyết khiếu nại; Nguyên nhân.

Phần 3. Yêu cầu của hoạt động thu thập, sử dụng chứng cứ trong giải quyết khiếu nại

Trong phần này tác giả nêu rõ các yêu cầu của hoạt động thu thập, sử dụng chứng cứ như: Thu thập, sử dụng chứng cứ trong giải quyết khiếu nại lần (1); Giai đoạn chuẩn bị giải quyết khiếu nại; Giai đoạn kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;Thu thập, sử dụng chứng cứ trong giải quyết khiếu nại lần (2)

Phần 4. Một số đề xuất, kiến nghị: Đối với giảng viên; Đối với Nhà trường; Đối với Thanh tra Chính phủ.

3. Kết quả chính đạt được

Chuyên đề đã được ứng dụng kết quả vào: Chứng cứ trong hoạt động giải quyết khiếu nại là một nội dung nghiệp vụ có ý nghĩa rất quan trọng, có tính quyết định đối với kết quả của hoạt động giải quyết khiếu nại, có tính bắt buộc làm căn cứ giải quyết khiếu nại và phải thể hiện đầy đủ trong quyết định giải quyết khiếu nại. Thời gian qua, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đã được Nhà nước ban hành hành khá đầy đủ. Tuy nhiên, các nội dung hướng dẫn về cách thức thực hiện quá trình nghiệp vụ giải quyết khiếu nại còn thiếu cụ thể nên cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại.

Qua nhgiên cứu chuyên đề làm sâu sắc thêm nội dung giảng dạy chuyên đề “nghiệp vụ giải quyết khiếu nại”, nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy chuyên đề “Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại”; Góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại.

  .

              Chủ nhiệm chuyên đề

Doãn Trung Thông