TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC NĂM 2018

Tên đề tài: Phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính

Loại đề tài: Chuyên đề khoa học;

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hồng Lương

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra.

Tel: 0982.903.497          

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trường Cán bộ Thanh tra

Thời gian thực hiện: 8 Tháng (Từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018)

1. Mục tiêu

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn phương pháp, kỹ năng xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính. Từ đó, nâng cao năng lực, kỹ năng của bản thân để đưa vào bài giảng đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời, đưa ra kiến nghị nhằm hướng tới thực hiện tốt hơn việc giảng dạy cho học viên phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính, đối với chương trình đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên hiện nay.

2. Nội dung chính

Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, chuyên đề được chia làm 03 phần chính như sau:

Phần 1. Những vấn đề chung về phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính. Gồm các nội dung. Khái niệm phương pháp xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính; Đặc điểm của báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính; Những yêu cầu của báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính;

Phần 2. Xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính. Gồm các nội dung: Trình tự các bước xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính; Những điểm cần chú ý khi xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính; Thực hiện giảng dạy nội dung “xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính;

Phần 3. Đề xuất kiến nghị. Gồm các nội dung: Đề xuất, kiến nghị bổ sung vào tài liệu một số vấn đề về xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính; Bổ sung vào giảng dạy một số vấn đề về xây dựng báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính.

3. Kết quả chính đạt được

Qua nghiên cứu, tác giả đề xuất, kiến nghị bổ sung vào tài liệu một số vấn đề về báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính:

Thứ nhất, bổ sung vào giáo trình giảng dạy phần báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính phần kết quả xác minh cần nêu rõ: Căn cứ vào báo cáo kết quả các minh của nhóm hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ cụ thể. Tổ trưởng tổng hợp dự thảo báo cáo chung. Báo cáo dự thảo kết quả xác minh của Tổ xác minh phải được các thành viên trong Tổ xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau về kết quả xác minh thì được quyền bảo lưu ý kiến của mình và ghi rõ trong báo cáo kết quả xác minh”.

Phần kết luận kiến nghị nêu rõ: Căn cứ cụ thể để kết luận từng nội dung khiếu nại: Kết luận đúng – sai căn cứ vào văn bản, tài liệu nào? Kiến nghị theo quy định của pháp luật cụ thể được quy định tại điều khoản, mục chương của tài liệu dẫn chứng nào? Đề xuất kiến nghị phải tuân theo quy định của pháp luật, phải hợp lý, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quy định đặc thù của nghành;

Thứ hai, bổ sung vào giảng dạy một số vấn đề về báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính:

- Đưa vào giảng dạy trình tự các bước xây dựng báo cáo kết quả xác minh: ( Bước 1) Chuẩn bị xây dựng dự thảo báo cáo; (Bước 2) Tiến hành xây dựng báo cáo và (Bước 3) Tổ chức thảo luận trong tổ, hoàn thiện nội dung báo cáo;

- Trong bước 2, bổ sung Phần kết luận, kiến nghị nêu rõ: Căn cứ cụ thể để kết luận từng nội dung khiếu nại: Kết luận đúng – sai căn cứ vào văn bản, tài liệu nào? Kiến nghị theo quy định của pháp luật cụ thể được quy định tại điều khoản, mục chương của tài liệu dẫn chứng nào? Đề xuất kiến nghị phải tuân theo quy định của pháp luật, phải hợp lý, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quy định đặc thù của ngành;

- Trong bước 3, tổ chức thảo luận trong tổ, hoàn thiện nội dung báo cáo. Phần Báo cáo dự thảo kết quả xác minh của Tổ xác minh phải được các thành viên trong Tổ xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau về kết quả xác minh thì được quyền bảo lưu ý kiến của mình và ghi rõ trong báo cáo kết quả xác minh”.

Đối với việc giảng dạy phần “báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính”. Đây là một nội dung giảng dạy về nghiệp vụ rất quan trọng, vì thực tế học viên vừa nghiên cứu xây dựng kế hoạch xác minh, thực hiện biện pháp xác minh thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng để chứng minh cho nội dung khiếu nại đúng hoặc sai, hoặc kiểm tra, xem xét lại thông tin tài liệu được cung cấp. Dù sử dụng biện pháp nào thì mục đích đều cho ta kết quả xác minh khẳng định nội dung khiếu nại đúng hoặc sai. Song, nếu người tổ trưởng tổng hợp, báo cáo phải đầy đủ, toàn diện và có sức thuyết phục. Người giải quyết khiếu nại nhận báo cáo căn cứ vào đó ra quyết định giải quyết khiếu nại.