TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC NĂM 2018

Tên đề tài: “Một số vấn đề về thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra

Loại đề tài: Chuyên đề khoa học

Chủ nhiệm chuyên đề: LÊ VĂN CHƯỞNG

Chức vụ: Giảng viên Khoa Nghiệp vụ Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra.

Tel : 0906198789.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời gian thực hiện: 8 Tháng (Từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018)

1. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để phục vụ cho việc ban hành quyết định thanh tra qua đó rút ra những ưu điểm cũng như những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật và những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để phục vụ cho việc ban hành quyết định thanh tra.

Việc nghiên cứu chuyên đề khoa học nhằm nâng cao trình độ của giảng viên từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung và nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên đề “Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra” nói riêng. Chuyên đề còn là nguồn tài liệu tham khảo cho học viên, đặc biệt là đối với các học viên là người mới chuyển sang làm công tác thanh tra.

2. Các nội dung nghiên cứu chính của chuyên đề

Chuyên đề được chia làm 3 phần:

Phần 1: Những vấn đề chung về thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra

Phần 2: Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình và tình hình thực hiện pháp luật trong công tác thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra

Phần 3: Kết luận và kiến nghị

3. Kết quả chính đạt được

Chuyên đề đã làm rõ những vấn đề lý luận về công tác thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc ban hành quyết định thanh tra . Trên cơ sở đó, chuyên đề đã phân tích, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật cũng như tài liệu bồi dưỡng và công tác giảng dạy hiện nay về công tác thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc ban hành quyết định thanh tra. Sau khi phân tích, đánh giá tác giả đã đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện căn cứ pháp lý, về tổ chức thực hiện cũng như về giáo trình và công tác giảng dạy trong chương trình nghiệp vụ Thanh tra viên.

Nghiên cứu ứng dụng kết quả của chuyên đề vào công tác giảng dạy, thảo luận, tài liệu tham khảo của Trường Cán bộ Thanh tra.

Chủ nhiệm chuyên đề

GV. Lê Văn Chưởng