TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC NĂM 2018

Tên đề tài: Phương pháp xây dựng báo cáo kết quả thanh tra khi kết thúc cuộc thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra.

Loại đề tài: Chuyên đề khoa học

Chủ nhiệm chuyên đề: ThS. Lê Thanh Thủy

Chức vụ: Phó trưởng khoa Nghiệp vụ Thanh tra.

Tel: 0944506776

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Nghiệp vụ Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra

Thời gian thực hiện: 8 Tháng (Từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018)

1. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề

Chuyên đề nhằm đưa ra được: Phương pháp xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra.

2. Nội dung chính của chuyên đề

Chuyên đề chia làm 3 chương

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về phương pháp xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra

Chương 2: Phương pháp xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, thực trạng việc thực hiện xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra

Chương 3: Kết luận và kiến nghị

3. Kết quả chính đạt được

Chuyên đề đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản như: Khái niệm về phương pháp xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, yêu cầu của Báo cáo kết quả thanh tra, mối quan hệ giữa Báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra; quy trình xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra; thực trạng việc xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra của Thanh tra chính phủ; thực trạng tài liệu giáo trình về nội dung Báo cáo kết quả thanh tra, qua đó đề xuất khung chương trình thanh tra viên chính và khung chương trình Trưởng đoàn thanh tra.

Thông qua kết quả nghiên cứu ứng dụng vào sửa đổi, bổ sung khung chương trình Thanh tra viên chính và chương trình Trưởng đoàn thanh tra phần Báo cáo kết quả thanh tra và đưa quy trình xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, thực trạng việc xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra vào bài giảng.

Chủ nhiệm chuyên đề

ThS. Lê Thanh Thủy