TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC NĂM 2018

Tên đề tài: Giải quyết khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp công lập- những vấn đề lý luận và thực tiễn

Loại đề tài: Chuyên đề khoa học

Chủ nhiệm chuyên đề: ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ: Giảng viên, Khoa Quản lý Nhà nước & Phòng chống tham nhũng, Trường Cán bộ Thanh tra.

Tel: 0912 332966

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đơn vị chủ trì chuyên đề: Khoa Quản lý nhà nước và Phòng chống tham nhũng, Trường Cán bộ Thanh tra

Thời gian thực hiện: 8 Tháng (Từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018)

1. Mục tiêu

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về khiếu nại cũng như đặc điểm của khiếu nại và quy trình giải quyết khiếu nại tại một số đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó rút ra sự khác biệt giữa khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp công lập với khiếu nại hành chính, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng để đưa ra giải pháp, kiến nghị; đồng thời, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy của bản thân.

2. Nội dung chính: Chuyên đề chia làm 2 phần:

Phần 1: Khái quát chung về giải quyết khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp công lập    

1.1. Khái niệm, đặc điểm, các loại khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp công lập

1.2. Một số vấn đề về giải quyết khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp công lập

Phần 2: Thực tiễn thi hành pháp luật giải quyết khiếu nại tại một số đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay

2.1. Kết quả giải quyết khiếu nại tại một số đơn vị sự nghiệp công lập

2.1. Hạn chế về giải quyết khiếu nại tại một số đơn vị sự nghiệp công lập

2.3. Nguyên nhân và giải pháp

3. Kết quả chính ứng dụng

- Chuyên đề đã làm rõ mục đích, yêu cầu của việc nghiên cứu, giảng dạy nội dung liên quan đến giải quyết khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp công lập. Những yếu tố tác động đến việc nghiên cứu, giảng dạy nội dung giải quyết khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số nội dung cơ bản để xây dựng chuyên đề “Một số nội dung cơ bản về Luật Khiếu nại, tố cáo” và chuyên đề “Kỹ năng thanh tra, kiểm tra nội bộ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp” giảng dạy cho đối tượng học viên là các thanh tra viên và lực lượng thanh tra chuyên ngành.

Việc nghiên cứu chuyên đề khoa học, có ý nghĩa rất quan trọng vào việc làm sâu sắc và phong phú hơn nhận thức về giải quyết khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt khi đưa ra đối tượng của khiếu nại tại đơn vị sự nghiệp bao gồm quyết định có tính chất hành chính và hành vi có tính chất hành chính. Làm rõ các dạng khiếu nại thường phát sinh tại đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm khiếu nại liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công và khiếu nại liên quan đến các hoạt động điều hành, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đối với bản thân chủ nhiệm chuyên đề nói riêng và của các giảng viên Khoa QLNN và PCTN nói chung.

                    Chủ nhiệm chuyên đề

Nguyễn Thị Hạnh