Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Trong đó có đề tài:

"Ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý, điều hành của Viện Khoa học Thanh tra" do ThS. Trần Tuấn Mẫn, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.