Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Trong đó có đề tài:

"Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" do ThS. Vũ Đức Hoan, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.