Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Trong đó có đề tài:

"Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên" do Nguyễn Thị Thu Nga, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.