Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Trong đó có đề tài:

"Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân" do Nguyễn Đăng Hạnh, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ.