Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Trong đó có đề tài:

"Hoạt động thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ" do ThS. Tạ Thu Thủy, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.