Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Trong đó có đề tài:

"Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước từ thực tiễn hoạt động của Thanh tra Chính phủ thời gian qua" do Đậu Thị Hiền, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.