Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Trong đó có đề tài:

"Một số vấn đề về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng" do ThS. Nguyễn Sỹ Giao, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.