Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Trong đó có đề tài:

"Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động thanh tra" do ThS. Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.