Trong năm 2015, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 10 đề tài cấp cơ sở. Trong đó có đề tài:

"Một số vấn đề về phát hiện tham nhũng" do Đậu Thị Hiền, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài.