Chao mung ngay 30-4 va 01-5

duoc nghi toi 6 ngay dip 304 va 15

THANH TRA CHÍNH PHỦ TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017   PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu) Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tên bên...

READMORE

{jcomments off}   THANH TRA CHÍNH PHỦ TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA   Số:  450/TCBTT-QTTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   Hà Nội, ngày 13  tháng 10 năm 2016   THÔNG BÁO MỜI CHÀO CUNG CẤP DỊCH VỤ (Lần 2) - Tên Bên mời thầu: Trường Cán bộ Thanh tra. - Tên...

READMORE