Chuc mung nam moi 2021

                

Phát hành ngày 18/01/2021 (lần 1)

                                                                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                  (Từ ngày 18 tháng 01 năm đến ngày 22 tháng 01 năm 2021)

                                                                                                                                                                                                       

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

18 - 01

Sáng 09h30: Họp với Ban biên soạn Quy chế Chi tiêu nội bộ PH 301 Đ/c Chiến Đ/c Hạnh BGH, các thành viên ban BS
Chiều

Thứ Ba

19 - 01

Sáng 08h30: Khai giảng lớp NV TT đầu tư xây dựng cơ bản TCBTT Đ/c Chiến P. Đào tạo BGH, các phòng khoa
09h: Phê duyệt Kế hoạch công tác 3 khoa: QLNN, NV1, NV2 PH 301

Đ/c Chiến,

đ/c Hoàng

Lđạo 3 khoa Đại diện p.HCTC, CB, GV 3 khoa
Chiều Giảng bài lớp NVTT đầu tư xây dựng cơ bản TCBTT Đ/c Toàn P. Đào tạo

Thứ Tư

20 - 01

Sáng Giảng bài lớp Nv TT đầu tư xây dựng cơ bản TCBTT Đ/c Toàn P. Đào tạo
Chiều

Thứ Năm

21 - 01

Sáng Nghiệm thu Khung chương trình nghiệp vụ Thanh tra TTCP Đ/c Minh Phó Tổng TT Thư ký HĐ Thành viên Hội đồng
Giảng bài và bế giảng lớp NVTT đầu tư xây dựng cơ bản TCBTT Đ/c Toàn P. Đào tạo BGH, các phòng, khoa
Chiều Đi công tác Quảng Ninh Quảng Ninh Đ/c Chiến P Đào tạo

Thứ Sáu

22 - 01

Sáng Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức TTCP 2020 TTCP TTCP T/phần theo thông báo
Giảng bài lớp NV TT KT giải quyết KNTC (cả ngày) Quảng Ninh Đ/c Chiến P Đào tạo
Chiểu

Ghi chú:     - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.