Chuc mung nam moi 2021

  

                       

Phát hành ngày 06/01/2021 (lần 3)

                                                                                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                  (Từ ngày 04 tháng 01 năm đến ngày 08 tháng 01 năm 2021)

                                                                                                                                                                                                     

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh  tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

04 - 01

Sáng
Chiều

Thứ Ba

05 - 01

Sáng 08h15: Nghiệm thu tài liệu ngắn hạn bồi dưỡng Trưởng đoàn Thanh tra, NV Thanh tra nhân dân NVTT đầu tư xây dựng cơ bản, NVTT quản lý sử dụng đất đai PH 301 Đ/c Chiến Thư ký HĐ Mời Vụ Trưởng Vụ I, Vụ Trưởng Vụ Giám sát, Thành viên HĐKH, gv 3 khoa
Chiều 14h: Họp cán bộ chủ chốt PH 301 Đ/c Chiến P. HCTC BGH, Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, lãnh đạo các phòng, khoa

Thứ Tư

06 - 01

Sáng Khai giảng và giảng bài lớp NVTTVC K01/2021 TCBTT Đ/c Chiến P.Đào tạo BGH, lđạo các phòng, khoa
Khai giảng lớp NVTTV K01/2021 TCBTT Đ/c Hoàng P.Đào tạo BGH, lđạo các phòng, khoa
Chiều

Thứ Năm

07 - 01

Sáng (*) Nghiệm thu tài liệu ngắn hạn bồi dưỡng NV Thanh tra nhân dân PH 301 Đ/c Chiến Thư ký HĐ Mời Vụ Trưởng Vụ I, Vụ Trưởng Vụ Giám sát, Thành viên HĐKH, gv 3 khoa
Chiều

Thứ Sáu

08 - 01

Sáng
Chiểu

Ghi chú:     - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.