Phát hành ngày 09/11/2020 (lần 2)

                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                (Từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2020)

                                                                                                                                                                                             

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

09 - 11

Sáng Giảng bài lớp TTVC K13/2020 TCBTT Đ/c Thạch P. Đào tạo
Chiều (*) Họp Ban biên soạn 3 khung chương trình TTV, TTVC, TVCC PH 301 Đ/c Chiến Tổ giúp việc Thành viên Ban Biên soạn

Thứ Ba

10 - 11

Sáng
Chiều    

Thứ Tư

11 - 11

Sáng 08h30: Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp về phương án tự chủ PH 301 Đ/c Chiến P.QTTV BGH, Trưởng P HCTC, Trưởng phòng Đào tạo, BP Kế toán
Giảng bài lớp Tiếp dân K03/2020 TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều 14h: Bế giảng lớp TTV K16/2020 Nha Trang P. Đào tạo

Thứ Năm

12 - 11

Sáng
Chiều (*) Tọa đàm về Nghị định 130 về Kiểm soát tài sản, thu nhập PH 301 Đ/c Hoàng Đ/c Thúy, Khoa QLNN BGH, GV 3 Khoa

Thứ Sáu

13 - 11

Sáng

 

Khai giảng và giảng bài lớp giáo dục Hòa Bình


 

(*) Tọa đàm về Nghị định 124 hướng dẫn Luật Khiếu nại Tố cáo mới

Hòa Bình


 

PH 301

Đ/c Chiến


 

Đ/c Hoàng

 

P. Đào tạo


 

Đ/c Hanh, Khoa NV2

 


 

BGH, GV 3 Khoa

Chiểu (*) Thảo luận và Bế giảng lớp Tiếp dân K03/2020 TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo

Thứ Bảy

14 - 11

Sáng (*) Giảng bài lớp Bồi dưỡng cộng tác và giáo dục Hòa Bình Hòa Bình Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.