TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                       

Phát hành ngày 11/09/2020 (lần1)

                        é                                                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                  (Từ ngày 14 tháng 09 đến ngày 18 tháng 9 năm 2020)

                                                                                                                                                                                                         

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

     Thời gian                     Nội dung công việc   Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

14 - 09

Sáng Đi công tác Lào Cai Lào Cai Đ/c Chiến P. Đào tạo  
Đi công tác Sóc Trăng Sóc Trăng Đ/c Hoàng P. Đào tạo  
Chiều          

Thứ Ba

15 - 09

Sáng  Khai giảng lớp TTVC K11/2020  TCBTT  Đ/c Toàn  P.Đào tạo  
Chiều          

Thứ Tư

16 - 09

Sáng Khai giảng lớp bồi dưỡng NV Trưởng đoàn Thanh tra K02/2020 TCBTT Đ/c Toàn P. Đào tạo  
Chiều          

Thứ Năm

17 - 09

Chiều Giảng bài lớp bồi dưỡng NV Trưởng đoàn Thanh tra K02/2020 TCBTT Đ/c Toàn P. Đào tạo  
Chiều Giảng bài lớp bồi dưỡng NV Trưởng đoàn Thanh tra K02/2020 TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo  

Thứ Sáu

18 - 09

Sáng Giảng bài lớp bồi dưỡng NV Trưởng đoàn Thanh tra K02/2020 TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiểu Giảng bài và bế giảng lớp bồi dưỡng NV Trưởng đoàn Thanh tra K02/2020 TCBTT Đ/c Toàn P. Đào tạo  

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.