Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K10-2018 File đính kèm:

READMORE

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư K3-2018 File đính kèm:

READMORE

Thực hiện Kế hoạch số 3304/KH-TTCP ngày 29/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2018; Căn cứ đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây...

READMORE

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ TTVC K7 tại thành phố Cần Thơ File: đính kèm

READMORE

Thực hiện Kế hoạch số 3304/KH-TTCP ngày 29/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2018; Căn cứ đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực Miền Đông Nam Bộ...

READMORE

Thực hiện Kế hoạch số 3304/KH-TTCP ngày 29/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2018; Căn cứ đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc...

READMORE

Thực hiện Kế hoạch số 3304/KH-TTCP ngày 29/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2018; Căn cứ đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc...

READMORE

​ Thực hiện Kế hoạch số 3304/KH-TTCP ngày 29/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2018; Căn cứ đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố khu vực phía...

READMORE