TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số          /BC-TCBTT                                                      Hà Nội, ngày       tháng 6  năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, Phòng Đào tạo báo cáo kết quả công tác của Phòng 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 của ngành sớm được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện cho Phòng

triển khai xây dựng tiến độ đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các khóa học chi tiết theo tháng, quý trong năm.

Thực hiện Kế hoạch số 3095/KH-TTCP ngày 18 tháng 12 năm 2014 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2015, địa điểm tổ chức các khóa được quy định tại 04 địa phương (Tp Hà Nội, Khánh Hòa, Tp Cần Thơ và Tp Hồ Chí Minh ), do vậy việc tổ chức mở các lớp tập trung và thuận lợi hơn các năm trước.

- Hoạt động của Phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu; Sự phối hợp của các Phòng trong việc tổ chức mở lớp và quản lý lớp, các Khoa trong việc xây dựng lịch giảng, coi thi, chấm thi ... ;

- Năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức thuộc Phòng sau mỗi năm được nâng cao và tích lũy được những kinh nghiệm nhất định trong từng mặt hoạt động của Phòng.

- Từ 01/3/2015 Phòng được Nhà trường bổ sung thêm 02 biên chế cho 02 vị trí mới trúng tuyển viên chức và 01 đồng chí chuyên viên thôi không kiêm nhiệm thủ quỹ (01 chuyên viên kế hoạch, 01 chuyên viên giáo vụ, 01 chuyên viên Hành chính và quản lý lớp), do vậy công việc của phòng giảm bớt một phần áp lực;

- Cán bộ, viên chức thuộc Phòng cơ bản có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Những khó khăn

- Công tác tổ chức nhân sự của phòng chưa ổn định, biên chế cán bộ của phòng thiếu 02 chuyên viên; 02 chuên viên mới được bổ sung biên chế: 01 chuyên viên đang tiếp cận làm quen với công việc, 01 chuyên viên làm việc được 01 tháng thì nghỉ chế độ thai sản, do vậy cán bộ trong phòng phải kiêm nhiệm nhiều việc.

- Việc chỉnh sửa tài liệu, giáo trình thanh tra viên, tiếp công dân phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa xong, do vậy việc mở lớp tiếp công dân còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

1. Kết quả tham mưu tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Phòng đã tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức được 19 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 1772 học viên, trong đó đã kết thúc 15 khóa và 04 khóa đang thực hiện cụ thể:

Stt

Hệ đào tạo

Kế hoạch Qúy  1,2

Thực hiện (khóa)

Ghi chú

Tổng số

Kết thúc

Đang t/hiện

Tỷ lệ %

Số học viên

1

Nghiệp vụ Thanh tra viên

10

10

07

03

100

976

2

Nghiệp vụ Thanh tra viên chính

04

04

03

01

100

287

3

Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp

01

01

01

0

100

55

4

Tiếp công dân

0

02

02

0

187

Ngoài K.H

5

Thanh tra chuyên ngành

0

02

02

0

267

Ngoài K.H

Tổng cộng

15

19

15

04

1772

Như vậy theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2015 các lớp: Nghiệp vụ Thanh tra viên, Nghiệp vụ Thanh tra viên chính, Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp hoàn thành 100% kế hoạch (riêng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp trong kế hoạch số 3095/KH-TTCP đào tao, bồi dưỡng năm 2015 được tổ chức vào 06/10/2015. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế nếu lớp Thanh tra viên cao cấp mở vào tháng 10, trong thời gian này  số cán bộ tham gia học lớp đó chủ yếu đều tham gia các đoàn thanh tra. Do vậy Nhà trường đã có công văn trình Tổng Thanh tra xin điều chỉnh đổi thời gian mở lớp thanh tra viên 12/3/2015 sang ngày 06/10/2015 và chuyển lớp Thanh tra viên cao cấp mở ngày 12/3/2015 và được Tổng Thanh tra phê duyệt). Trong 6 tháng đầu năm Nhà trường mở thêm được 04 lớp phát sinh (ngoài kế hoạch).

- Việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo thỏa thuận hợp tác Quốc tế, Vụ Hợp tác Quốc tế chưa triển khai, do vậy phòng chưa làm được kế hoạch chi tiết cụ thể.

Như vậy, so với tiến độ bồi dưỡng các khóa Nghiệp vụ Thanh tra năm 2015 , việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo đúng kế hoạch tiến độ đề ra và có mở thêm 02 lớp ngoài kế hoạch: 01 lớp cho Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 01 lớp tiếp công dân;  Trong thời gian tới tài liệu Tiếp công dân chỉnh sửa xong, số lớp thực hiện sẽ tăng đáng kể. Thời gian vừa qua số lớp ngoài kế hoạch mở còn hạn chế do một số nguyên nhân khách quan. Phòng sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

3. Công tác tổ chức các khóa học

- Sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ theo hướng chuyên môn hóa sâu theo Quyết định số 2576/QĐ-TTCP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ; cán bộ viên chức của Phòng đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định. Năng lực công tác của từng cá nhân được nâng lên đáng kể. Ngày 15/4/2015 nhà trường đã ban hành Quy định cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng; Ngày 27/4/2015 ban hành Quy định về quy trình tổ chức và quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Do vậy việc tổ chức và quản lý các khóa ngày càng nề nếp và chuyên nghiệp hơn cụ thể như: Công tác tổ chức tiếp sinh, Khai giảng, Bế giảng, Việc ổn định tổ chức lớp học; Công tác tổ chức thi, quản lý đề thi, đáp án đảm bảo bí mật.

- Công tác phối hợp với các Phòng, Khoa tương đối nhịp nhàng trong việc xây dựng lịch giảng, chỉnh sửa giáo trình tài liệu, trưng dụng cán bộ coi thi để cùng tham gia quá trình đào tạo, bồi dưỡng, cũng như việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

- Công tác văn phòng, giáo vụ; Chế độ thông tin, báo cáo; Chất lượng soạn thảo văn bản tham mưu đảm bảo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

- Kết quả công tác quản lý lớp học được nâng lên đáng kể. Cán bộ quản lý lớp đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý, tổ chức lớp học và câu nối giữa học viên viên với Nhà trường và giảng viên. Tuy nhiên cũng cần phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

4. Các công tác khác

- Xây dựng tiến độ chi tiết triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015;

- Xây dựng “ Quy định về việc tổ chức và quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra”. Xây dựng “ Quy định về việc Quy định cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng”.

- Làm việc với các đơn vị có nhu cầu mở các lớp ngoài kế hoạch như: Công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân;

- Tham gia tích cực các hoạt động về xây dựng, đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường cũng như các hoạt động khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Tham gia vào vào nhiều Hội đồng của Nhà trường như: Hội đồng xét tuyển 68, Hội đồng khoa học Trường, Hội đồng xây dựng Quy chế, thể chế ...

- Phối hợp với các Phòng, Khoa chức năng thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ viên chức thuộc Phòng: Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng; Chế độ lao động, nghỉ phép năm và nghỉ bù các ngày làm thêm vào ngày lễ, tết theo quy định.

- Tổ Công đoàn làm tốt công tác hiếu, hỷ, thăm hỏi ốm đau, tham gia đầy đủ các phong trào của nhà trường cũng như công đòa phát động.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra dự kiến 28 lớp trong kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, chỉnh sửa tài liệu Tiếp công dân; tích cực khai thác tốt thị trường để mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ngắn hạn theo chuyên đề, để làm phong phú chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

- Tổ chức triển khai thực hiện các khóa trong kế hoạch, đồng thời tiếp tục khai thác thị trường để mở thêm một số lớp ngoài kế hoạch.

Dự kiến các lớp ngoài kế hoạch (phát sinh): Tiếp công dân: 05 lớp; Công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành: 04 lớp; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra: 03 lớp; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng: 01;

- Tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2016.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

IV. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường, Phòng Đào tạo đề xuất, kiến nghị như sau:

- Rà soát cán bộ, luân chuyển, nếu có thể điều chuyển nội bộ những cán bộ làm được công việc của phòng đào tạo, vì hiện nay biên chế cán bộ của Phòng thiếu cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc.

- Nhà trường chỉ đạo các Phòng, Khoa phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng lịch giảng và tham gia giảng dạy và chuẩn bị tốt hơn về cơ sở vật chất.

- Tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu để làm phong phú các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Trường, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động của Ngành và xã hội.                                                 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Đã ký và ban hành

Trần Đức Tình