TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          PHÒNG ĐÀO TẠO                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số          /BC-TCBTT                                                                      

                                                                                                    Hà Nội, ngày      tháng 6  năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý II

và chương trình công tác quý III năm 2015

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, Phòng Đào tạo báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng quý 2 và dự kiến chương trình công tác quý 3 năm 2015 như sau:

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 của ngành sớm được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện cho Phòng

triển khai xây dựng tiến độ đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các khóa học chi tiết theo tháng, quý trong năm.

Thực hiện Kế hoạch số 3095/KH-TTCP ngày 18 tháng 12 năm 2014 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2015, địa điểm tổ chức các khóa được quy định tại 04 địa phương (Tp Hà Nội, Khánh Hòa, Tp Cần Thơ và Tp Hồ Chí Minh ), do vậy việc tổ chức mở các lớp tập trung và thuận lợi hơn các năm trước.

- Hoạt động của Phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu; Sự phối hợp của các Phòng trong việc tổ chức mở lớp và quản lý lớp, các Khoa trong việc xây dựng lịch giảng, coi thi, chấm thi ... ;

- Năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức thuộc Phòng sau mỗi năm được nâng cao và tích lũy được những kinh nghiệm nhất định trong từng mặt hoạt động của Phòng.

- Từ 01/3/2015 Phòng được Nhà trường bổ sung thêm 02 biên chế cho 02 vị trí mới trúng tuyển viên chức và 01 đồng chí chuyên viên thôi không kiêm nhiệm thủ quỹ (01 chuyên viên kế hoạch, 01 chuyên viên giáo vụ, 01 chuyên viên Hành chính và quản lý lớp), do vậy công việc của phòng giảm bớt một phần áp lực;

- Cán bộ, viên chức thuộc Phòng cơ bản có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Những khó khăn

- Công tác tổ chức nhân sự của phòng chưa ổn định, biên chế cán bộ của phòng thiếu 02 chuyên viên; 02 chuên viên mới được bổ sung biên chế: 01 chuyên viên đang tiếp cận làm quen với công việc, 01 chuyên viên làm việc được 01 tháng thì nghỉ chế độ thai sản, do vậy cán bộ trong phòng phải kiêm nhiệm nhiều việc.

- Việc chỉnh sửa tài liệu, giáo trình thanh tra viên, tiếp công dân phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa xong, do vậy việc mở lớp tiếp công dân còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2015

1. Kết quả tham mưu tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng

Trong quý II tháng năm 2015, Phòng đã tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức được 12 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 1139 học viên, trong đó đã kết thúc 07 khóa và 05 khóa đang thực hiện cụ thể như sau:

Stt

Hệ đào tạo

Kế hoạch quý 2

Thực hiện (khóa)

Ghi chú

Tổng số

Kết thúc

Đang t/hiện

Tỷ lệ %

Số học viên

1

Nghiệp vụ Thanh tra viên

08

08

05

03

100

756

2

Nghiệp vụ Thanh tra viên chính

02

02

01

01

100

137

3

Tiếp công dân

0

01

01

0

77

Ngoài K.H

4

Thanh tra chuyên ngành

0

01

01

0

169

Tổng cộng

10

12

08

04

1139

Như vậy theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý 2 năm 2015 các lớp: Nghiệp vụ Thanh tra viên, Nghiệp vụ Thanh tra viên chính hoàn thành 100% kế hoạch. Ngoài ra còn đào tạo, bồi dưỡng cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu 02 khóa.

3. Các công tác khác

- Xây dựng “ Quy định về việc tổ chức và quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra”. Xây dựng “ Quy định về việc Quy định cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng”.

- Làm việc với các đơn vị có nhu cầu mở các lớp ngoài kế hoạch như: Công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân;

- Tham gia tích cực các hoạt động về xây dựng, đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường cũng như các hoạt động khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Tham gia vào vào nhiều Hội đồng của Nhà trường như: Hội đồng xét tuyển 68, Hội đồng khoa học Trường, Hội đồng xây dựng Quy chế, thể chế ...

- Tham gia tích cực các hoạt động về xây dựng, đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường cũng như các hoạt động khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2015

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện kế hoạch quý 3 năm 2015 về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra trong kế hoạch đã được phê duyệt (tổng số 09 khóa trong đó co 02 khóa quốc tế).

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu mở 04 khóa cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra (dự kiến: 02 khóa TTCN cho BHXHVN, 01khóa cho Tổng cục dân số, 01 TCD).

- Tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, chỉnh sửa tài liệu Tiếp công dân; tích cực khai thác tốt thị trường để mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ngắn hạn theo chuyên đề, để làm phong phú chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

- Tham mưu khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2016.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

IV. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường, Phòng Đào tạo đề xuất, kiến nghị như sau:

- Rà soát cán bộ, luân chuyển, nếu có thể điều chuyển nội bộ những cán bộ làm được công việc của phòng đào tạo, vì hiện nay biên chế cán bộ của Phòng thiếu cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc.

- Nhà trường chỉ đạo các Phòng, Khoa phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng lịch giảng và tham gia giảng dạy và chuẩn bị tốt hơn về cơ sở vật chất.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký và ban hành

Trần Đức Tình