TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        PHÒNG ĐÀO TẠO                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số          /BC-TCBTT                                                                      

                                                                                                  Hà Nội, ngày     tháng 3  năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I

và chương trình công tác quý II năm 2015

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, Phòng Đào tạo báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng quý I và dự kiến chương trình công tác quý II năm 2015 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 của Ngành sớm được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện cho Phòng đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tiến độ đào tạo, bồi dưỡng các khóa học chi tiết theo tháng, quý trong năm.

- Thực hiện Kế hoạch số 3095/KH-TTCP ngày 18 tháng 12 năm 2014 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2015, địa điểm tổ chức các khóa được quy định tại 04 địa phương (Hà Nội, Khánh Hòa, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh), do vậy việc tổ chức mở các lớp tập trung và thuận lợi hơn các năm trước.

- Hoạt động của Phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu; Sự phối hợp của các Phòng, Khoa trong Trường;

- Năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức thuộc Phòng sau mỗi năm được nâng cao và tích lũy được những kinh nghiệm nhất định trong từng mặt hoạt động của Phòng.

- Cán bộ, viên chức thuộc Phòng cơ bản có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tháng 3 năm 2015, Phòng tiếp nhận thêm 02 đồng chí mới.

2. Những khó khăn

- Công tác tổ chức nhân sự của phòng chưa ổn định, biên chế cán bộ của phòng thiếu, cán bộ phải thực hiện kiêm nhiệm công việc của phòng khác nên tính chủ động, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ không cao, gây ảnh hưởng tâm lý đối với một số cán bộ trong phòng.

- Việc chỉnh sửa tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa được thực hiện như tài liệu thanh tra viên, tiếp công dân, do vậy việc mở lớp tiếp công dân còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2015

1. Các khóa học được tổ chức theo kế hoạch được giao.

Trong quý I tháng năm 2015, Phòng đã tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức được 7 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 596 học viên, trong đó đã kết thúc 3 khóa và 4 khóa đang thực hiện cụ thể như sau:

1.1 Các khóa đã kết thúc:

                
Số tt

Khóa

Địa điểm

Thời gian

Số HV

Đơn vị phối hợp

Từ

Đến

1

TTV K01-2015

Trường CBTT

5/01

06/2

82

2

TTVC K01-2015

Trường CBTT

6/01

4/02

54

3

TTCN K01-2015

An Giang

02/02

06/02

110

Thanh tra tỉnh An Giang

Tổng cộng

246

        1.2 Các khóa đang thực hiện:

                
Số tt

Khóa

Địa điểm

Thời gian

Số HV

Đơn vị phối hợp

Từ

Đến

1

TTVC K02-2015

Trường CBTT

10/3

10/4

96

2

TTVCC K01-2015

Trường CBTT

12/3

3/4

55

3

TTV K02-2015

Cần Thơ

16/3

22/4

105

Thanh tra Tp. Cần Thơ

4

TTV K3-2015

Tp. Hồ Chí Minh

19/3

24/4

94

Thanh tra Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cộng

350

          2. Kết quả thực hiện.

Stt

Hệ đào tạo

Kế hoạch quý I

Thực hiện (khóa)

Ghi chú

Tổng số

Kết thúc

Đang t/hiện

Tỷ lệ %

Số học viên

1

Nghiệp vụ Thanh tra viên

3

3

01

02

100

281

2

Nghiệp vụ Thanh tra viên chính

02

02

01

01

100

150

3

Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp

01

01

0

01

100

55

4

Thanh tra chuyên ngành

01

01

0

01

100

100

Ngoài K.H

Tổng cộng

7

7

02

5

586

Như vậy theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý I năm 2015 các lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp hoàn thành 100% kế hoạch. Các lớp ngoài kế hoạch tổ chức khai giảng 01 lớp và đang thực hiện 01 lớp.

3. Các công tác khác

- Tham gia tích cực các hoạt động về xây dựng, đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường cũng như các hoạt động khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Tham gia vào nhiều Hội đồng của Nhà trường như: Hội đồng Khoa học, Hội đồng xây dựng Quy chế, thể chế.

- Phối hợp với các Phòng, Khoa chức năng thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ công chức thuộc Phòng: Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng; Chế độ lao động, nghỉ phép năm và nghỉ bù các ngày làm thêm vào ngày lễ, tết theo quy định.

- Tổ Công đoàn làm tốt công tác hiếu, hỷ, thăm hỏi ốm đau, đóng góp xây xựng Trường Sa, trái tim cho em ...

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2015

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện kế hoạch quý II năm 2015 về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra dự kiến 10 lớp (có bản kế hoạch chi tiết kèm theo);

- Tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, chỉnh sửa tài liệu Tiếp công dân; tích cực khai thác tốt thị trường để mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ngắn hạn theo chuyên đề, để làm phong phú chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

IV. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường. Phòng Đào tạo đề xuất, kiến nghị như sau:

- Rà soát cán bộ, luân chuyển, nếu có thể điều chuyển nội bộ những cán bộ làm được công việc của đào tạo, không để cán bộ kiêm nhiệm như thời gian vừa qua.

- Nhà trường chỉ đạo các Phòng, Khoa phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng lịch giảng và tham gia giảng dạy theo kế hoạch đề ra.

- Tổ chức, bộ máy của Trường đã được xây dựng theo vị trí việc làm, theo hướng chuyên môn hóa sâu. Tuy nhiên việc xây dựng chức năng nhiệm vụ của một số phòng còn chồng chéo, nhiều đầu mối nên việc giao nhiệm vụ của từng bộ phận cần phải xác định rạch ròi, chính xác để phát huy hiệu quả hoạt của bộ máy.

- Tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu để làm phong phú các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Trường, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động của Ngành và xã hội.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký và ban hành

Trần Đức Tình