Chao mung ngay 30-4 va 01-5

duoc nghi toi 6 ngay dip 304 va 15

  TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA PHÒNG ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     Hà Nội, ngày      tháng 12  năm 2016   BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2017   Thực hiện quy định về chế...

READMORE

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          PHÒNG ĐÀO TẠO                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          Số          /BC-TCBTT                                                      Hà Nội, ngày       tháng 6  năm 2015 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu...

READMORE

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           Số          /BC-TCBTT                                                                                                                                                                           Hà Nội, ngày      tháng 6  năm 2015 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công...

READMORE

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         PHÒNG ĐÀO TẠO                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        Số          /BC-TCBTT                                                                                                                                                                         Hà Nội, ngày     tháng 3  năm 2015 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác...

READMORE