THANH TRA CHÍNH PHỦ TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA Số: 61/TCBTT-ĐT V/v điều chỉnh tiến độ tổ chức các khóa đào tạo,bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018 Kính gửi: -...

READMORE

THANH TRA CHÍNH PHỦ TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA Số:         /TCBTT-ĐT V/v Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018 Kính gửi: - Lãnh đạo Thanh tra các...

READMORE

THANH TRA CHÍNH PHỦ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 3138 /KH-TTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2017             Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày...

READMORE

THANH TRA CHÍNH PHỦ TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA Số: 516/TCBTT-ĐT V/v Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        Hà Nội, ngày 30 tháng 12  năm 2016 Kính gửi:   - Lãnh đạo Thanh tra các...

READMORE