Thông tin nội bộ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA HỌP BÀN VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019

Sáng ngày 21/3/2019, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-TCBTT ngày 01/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đã tiến hành phiên họp đầu tiên, bàn về công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong năm 2019. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên của Hội đồng và đại diện Lãnh đạo các Khoa. Sau khi nghe ...

Nghiên cứu trao đổi

Một số giải pháp phát huy vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng

Một số giải pháp phát huy vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng     Phòng, chống tham nhũng nhìn từ góc độ chủ thể có thể thấy cơ bản gồm ba nhóm trụ cột chính: Nhà nước, xã hội và công dân. Vai trò của các chủ thể này gắn liền với mục tiêu kiểm soát việc thực hiện quyền lực của các cơ quan công quyền và những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan đó. Trong đó, phát huy sức mạnh của công dân tham gia tích cực vào giám sát, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực luôn được nhấn mạnh trong nhiều văn bản quan trọng của Đảng như Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng... Trên cơ sở đó, việc hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói chung ...