Chao mung ngay 30-4 va 01-5

duoc nghi toi 6 ngay dip 304 va 15

Thông tin nội bộ

Bế giảng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 02 năm 2021

Ngày 16/4/2021, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ bế giảng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 02 năm 2021. Ông Nguyễn Viết Thạch, TTVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu bế giảng khóa học. Lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 02 năm 2021 có 135 học viên, trong đó có 97 học viên nam, 38 học viên nữ, đến các Bộ ngành Trung ương và một số tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế. Hầu hết các học viên có trình độ đại học và trên đại học. Ngoài ra có ...

Nghiên cứu trao đổi

Thực hiện “Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân” trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện “Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân” trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ngày 11 tháng 3 năm 2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP “Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân”. Theo đó, Thông tư quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Thông tư được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân. Trong phạm vi bài viết này, tác giả quan tâm tới thực hiện quy tắc ứng xử đối với cán bộ tiếp công dân, cán bộ ...