Chuc mung nam moi 2020

Thông tin nội bộ

Thẩm định thuyết minh chuyên đề khoa học năm 2020

Ngày 15/01/2020, Trường Cán bộ Thanh tra tiến hành họp thẩm định thuyết minh chuyên đề khoa học năm 2020. Tham dự cuộc họp có TS. Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường Cán bộ Thanh tra; TS.Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học cùng các thành viên trong Hội đồng và các chủ nhiệm đăng ký thực hiện chuyên đề khoa học năm 2020. Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Tiểu Ban thẩm định thuyết minh chuyên đề khoa học, các chủ nhiệm báo ...

Nghiên cứu trao đổi

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA HÀNH CHÍNH

Triển khai Đoàn thanh tra từ lúc có quyết định thanh tra đến kết thúc thanh tra, ra báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra thực hiện theo trình tự, thủ tục (Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ đã quy định), có thể minh họa theo sơ đồ như sau: Trong thực tiễn hoạt động của Đoàn thanh tra hành chính cơ bản đều chấp hành quy định của Luật Thanh tra 2010, Nghị định 86 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra. Việc chấp hành đó đã tạo sự thống nhất trong toàn ngành, tuân thủ pháp luật, công khai minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ hoạt động của Đoàn thanh tra hành chính thường gặp một số vướng mắc: 1/ Thời hạn của Đoàn thanh tra (Điều 45, Luật Thanh tra 2010): Trong thực tiễn, có những nguyên nhân khách quan tác động đến thời hạn thanh tra : - Nguyên ...