Nghiên cứu trao đổi

Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính

Theo Đại từ điển tiếng Việt thuật ngữ "đối thoại" có hai nghĩa là:           “1. Nói chuyện qua lại giữa hai hay nhiều người với nhau.           2. Bàn bạc, thương lượng trực tiếp giữa hai hay nhiều bên với nhau để giải quyết các vấn đề tranh chấp.” Ở khía cạnh thứ nhất, đối thoại được hiểu là những cuộc trao đổi giữa hai hay nhiều người với nhau, có thể liên quan hoặc không liên quan đến công việc. Nhưng ở khía cạnh thứ hai, đối thoại được hiểu là bàn bạc, thương lượng giữa hai hay nhiều bên với nhau để giải quyết các vấn đề tranh chấp. Trong Luật Khiếu nại không đưa ra khái niệm về đối thoại. Tuy nhiên, trên cơ sở chủ thể, đối tượng, mục đích của đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính có thể hiểu: Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính là quá trình gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa người giải quyết khiếu nại với người khiếu nại, người bị khiếu nại.nhằm làm rõ về nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại, giúp cho ...