Thông tin nội bộ

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm khóa 04 năm 2019

Sáng 16/01, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh chuyên ngành An toàn thực phẩm khóa 04 năm 2019 cho 100 học viên. Thạc sĩ Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu khai giảng khóa học. Khóa học diễn ra trong vòng hơn 2 tuần, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề thuộc phần kiến thức chung về nghiệp vụ Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Đặc biệt các học viên sẽ được hướng ...

Nghiên cứu trao đổi

Một số giải pháp phát huy vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng

Một số giải pháp phát huy vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng     Phòng, chống tham nhũng nhìn từ góc độ chủ thể có thể thấy cơ bản gồm ba nhóm trụ cột chính: Nhà nước, xã hội và công dân. Vai trò của các chủ thể này gắn liền với mục tiêu kiểm soát việc thực hiện quyền lực của các cơ quan công quyền và những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan đó. Trong đó, phát huy sức mạnh của công dân tham gia tích cực vào giám sát, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực luôn được nhấn mạnh trong nhiều văn bản quan trọng của Đảng như Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng... Trên cơ sở đó, việc hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói chung ...